Fizinio asmens bankrotas | Fizinio asmens bankrotas

Nežinote, kaip vyksta cpk fizinio asmens bankrotas? Paspauskite nuorodą – mes papasakosime visas smulkmenas ir padėsime šiam procesui pasiruošti.

Cpk fizinio asmens bankrotas yra išties sudėtingas ir gana ilgai trunkantis procesas. Jį galima suskirstyti į tokius etapus:

  1. Parengiamasis fizinio asmens bankroto bylos proceso etapas. Jo metu bankrutuoti siekiantis asmuo parengia ir visiems savo kreditoriams registruotu paštu išsiunčia rašytinius pranešimus apie ketinimą pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, surenka bankroto procesui reikalingus dokumentus, paruošia pareiškimą iškelti bankroto bylą ir jį išsiunčia teismui praėjus mėnesiui po to, kai apie tai informavo savo kreditorius. Pareiškime teismui asmuo nurodo savo nemokumo priežastis, turimą turtą (nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, akcijas ir kt.) ir pateikia tai įrodančius dokumentus;
  2. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo etapas. Teismas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tada, kai bankrutuoti siekiantis asmuo pateikė pareiškimą iškelti bankroto bylą, nusprendžia, ar pareiškimas tinkamas nagrinėti, ar ne. Jei teismas priima sprendimą nagrinėti asmens pareiškimą, tai patvirtina teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, asmens turimos skolos nebeauga, nebeskaičiuojamos skolų palūkanos ar delspinigiai, sustabdomas bet koks išieškojimas iš asmens turto, piniginių lėšų ar banko sąskaitų. Teismui nusprendus iškelti asmens bankroto bylą, įsiskolinusiam asmeniui paskiriamas nemokumo (bankroto) administratorius, nustatomas terminas, per kurį bankrutuoti ketinantis asmuo turi parengti ir teismui bei kreditoriams pateikti galutinį mokumo atkūrimo planą ir atliekami kiti svarbūs veiksmai. Šio etapo metu teismo posėdyje, kuriame privalo dalyvauti ir pats bankrutuoti ketinantis asmuo, analizuojamos asmens nemokumo priežastys, turimas turtas, pajamos ir kt. Pabrėžtina, kad teismo nutartis iškelti ar atsisakyti iškelti asmens bankroto bylą per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama apygardos teismui;
  3. Mokumo atkūrimo plano rengimas ir tvirtinimas. Šis etapas pradedamas tik tada, kai teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsigalioja. Jo metu bankrutuoti siekiantis asmuo rengia savo mokumo atkūrimo planą, o baigęs pateikia jį bankroto administratoriui peržiūrėti. Jei bankroto administratorius pritaria asmens paruoštam planui, šaukiamas kreditorių susirinkimas, kuris įsiskolinusio asmens parengtą mokumo atkūrimo planą patvirtina. Svarbu pabrėžti, kad jei kreditoriams pateiktas asmens mokumo atkūrimo planas neatitinka LR fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – fizinio asmens bankroto įstatymas) reikalavimų, kreditorių susirinkimas mokumo atkūrimo plano gali nepatvirtinti, tačiau privalo pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima jį patikslinti. Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo tada, kai įsigaliojo teismo nutartis iškelti asmens bankroto bylą, bankroto administratorius kreditorių susirinkimo patvirtintą (arba nepatvirtintą, bet patikslintą) bankroto planą pateikia teismui. Šiam nusprendus, kad skolininko parengtas mokumo atkūrimo planas atitinka fizinio asmens bankroto įstatymo nuostatas, teismas tokį planą patvirtina nepaisydamas kreditorių nepritarimo. Asmens mokumo atkūrimo planas tvirtinamas teismo posėdyje, kuriame gali dalyvauti tiek bankrutuojantis asmuo, tiek kreditoriai ir bankroto (nemokumo) administratorius;
  4. Mokumo atkūrimo plano vykdymas. Šio etapo metu į bankroto administratoriaus atidarytą sąskaitą asmuo kas mėnesį perveda šiame plane numatytas sumas, skirtas padengti kreditorių reikalavimams ar bankroto proceso išlaidoms apmokėti. Jei padidėja / sumažėja asmens pajamos, padidėja asmens būtinos mėnesinės išlaidos ar įvyksta dar kas nors, kas galėtų turėti įtakos vykdant kreditorių patvirtintą asmens mokumo atkūrimo planą, apie tai bankrutuoti siekiantis asmuo informuoja bankroto administratorių, parengia patikslintą planą ir vėl sinčia jį kreditorių susirinkimui patvirtinti. Fizinio asmens bankroto administratorius atsakingas ir už tai, kad asmens mokumo atkūrimo planas būtų vykdomas sąžiningai. Jis įspėja įsiskolinusį asmenį, jei šis mokumo atkūrimo planą vykdo netinkamai, įvertina asmens turtą ir organizuoja jo pardavimą. Taip pat kas 6 mėnesius pateikia kreditoriams ataskaitą, ar bankrutuoti siekiantis asmuo teisingai vykdo mokumo atkūrimo planą, skirsto kreditoriams skirtus pinigus, surinktus iš asmens pajamų, turto pardavimo bei kitų bankroto proceso metu gautų lėšų. Fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiskolinęs asmuo privalo vykdyti 3 metus;
  5. Fizinio asmens bankroto bylos užbaigimas. Kai atliktas paskutinis fizinio asmens mokumo atkūrimo plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos parengia mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo bankrutuoti ketinantis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Šio akto originalas įteikiamas teismui, o kopijos atiduodamos pačiam fiziniam asmeniui bei kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jei bent vienas iš šių asmenų atsisako pasirašyti asmens mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, parengiamas dokumento nepasirašymo protokolas, kuris teikiamas teismui kartu su mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktu. Gavęs nurodytą aktą, teismas priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą. Verta paminėti, kad cpk fizinio asmens bankrotas teismo gali būti baigiamas ir tada, (i) jei anksčiau, nei numatyta fizinio asmens mokumo atkūrimo plane, asmuo patenkina visų kreditorių reikalavimus, (ii) jei bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad bankrutuoti siekiantis asmuo savo skolinius įsipareigojimus sugebės įvykdyti ateityje arba (iii) jei patys kreditoriai atsisako savo reikalavimų iš įsiskolinusio asmens.

 

Teismui priėmus sprendimą, jog fizinio asmens bankroto byla baigta, bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos apie tai informuoja visus kreditorius, o likusios asmens neapmokėtos skolos panaikinamos.

Kartais teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Tai įmanoma, jeigu tenkinama nors viena iš šių sąlygų: teismas nepatvirtina asmens mokumo atkūrimo plano, paaiškėja, kad fizinis asmuo kreditoriams, teismui bei bylos administratoriui suteikė klaidingą informaciją apie savo turtą, pajamas, nemokumo priežastis ir kt., fizinis asmuo nevykdo asmens mokumo atkūrimo plano reikalavimų ir pan.

Pasitaiko ir atvejų, kai fizinio asmens bankrotas teismo nutartimi yra sustabdomas. Taip gali nutikti paaiškėjus, jog bankroto bylos proceso metu bankrutuoti siekiantis asmuo dalyvauja kitose civilinėse ar baudžiamosiose bylose, galinčiose turėti įtakos to asmens bankroto bylai. Kai nebelieka bankroto bylos sustabdymą lėmusių priežasčių, byla yra atnaujinama ir tęsiama toliau nuo to momento, kai buvo sustabdyta. Pakartotinę bankroto bylą įsiskolinęs asmuo gali inicijuoti tik tada, jei nuo ankstesnio fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos yra praėję mažiausiai 10 metų.

Norite iškelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, tačiau reikia daugiau informacijos? Kreipkitės į mus. Mūsų įmonėje dirbantys bankroto specialistai atsakys į Jums aktualius klausimus, suteiks profesionalias konsultacijas ir išsamiai papasakos, kaip fizinio asmens bankroto procesas vyksta mūsų šalyje.