Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas (toliau – fizinio asmens bankroto planas) yra vienas svarbiausių bankroto bylos dokumentų. Tik patvirtinus šį planą prasideda iki 3 metų truksiantis bankroto procesas.

Šiame dokumente turi būti nurodyta:

 1. priežastys, dėl kurių įsiskolinęs asmuo negali vykdyti kreditoriams duotų įsipareigojimų;

 2. lėšos (darbo užmokestis, dividendai ar kitos iš juridinių asmenų gautos pajamos, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kt., išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir vykstant bankroto procesui;

 3. planuojamo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, pardavimo terminai, eiliškumas ir kaina;

 4. iš fizinio asmens skolininkų numatomos atgauti lėšos;

 5. priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kt.);

 6. vaikų būtinosioms išlaidoms (alimentams) mokėjimams reikalingos lėšos;

 7. fiziniam asmeniui kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos;

 8. hipotekos kreditoriui mokamos lėšos;

 9. bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas;

 10. sudarytų sutarčių (nuomos, panaudos ir kt.), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;

 11. kreditorių sąrašas;

 12. kreditorių teikiama pagalba, pvz., galimybė atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų ir pan.;

 13. skolų grąžinimo kreditoriams grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos;

 14. nenumatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), būtino fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, sąrašas. Jeigu fizinis asmuo verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato ją vykdyti bankroto proceso metu, bankroto plane papildomai turi būti nurodyta: lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš vykdomos veiklos bankroto proceso metu, individualiai veiklai vykdyti reikalingo turto sąrašas, veiklai vykdyti skiriamos lėšos ir numatomų gauti kreditų dydis bei sąlygos.

Fiziniai asmenys, kurie bankrutuoja pagal vieną bylą ir kuriuos sieja bendras turtas ir (ar) bendros prievolės kreditoriams, gali rengti vieną planą.

Paruoštas fizinio asmens bankroto planas turi būti patvirtintas. Ši procedūra vyksta taip:

 1. Asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą.;

 2. Gavęs plano projektą bankroto administratorius per 5 darbo dienas parengia ir fiziniam asmeniui pateikia argumentuotą rašytinę išvadą, kurioje nurodo, ar įsiskolinusio asmens pateiktas bankroto planas gali būti įgyvendinamas. Šioje išvadoje turi būti nurodyta, ar fizinio asmens turimas turtas, profesinė kvalifikacija ir kitos bankroto plano įgyvendinimui reikšmingos aplinkybės leis tikėtis, kad būtų įvykdyti plano projekte numatyti mokėjimai, ar fizinis asmuo numato panaudoti visas galimybes gauti lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti ir kt.;

 3. Jei bankroto administratorius pritaria asmens paruoštam bankroto planui, šaukiamas kreditorių susirinkimas, kuris turi patvirtinti bankrutuoti ketinančio asmens parengtą planą.;

 4. Per 5 darbo dienas po susirinkimo kreditorių susirinkimo pirmininkas bankroto administratoriui perduoda susirinkimo protokolą. Bankroto administratorius šį protokolą kartu su bankroto plano projektu ir savo parengta išvada per 3 darbo dienas pateikia teismui patvirtinti. Teismas, gavęs visus dokumentus, per 15 dienų priima nutartį dėl plano patvirtinimo. Teismas asmens bankroto plano gali nepatvirtinti, jei plane yra nustatoma kokių nors kreditorių teisių pažeidimų ar kitų trūkumų;

 5. Jeigu asmens bankroto plano projektui kreditorių susirinkimas pritaria, teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismui patvirtinus įsiskolinusio asmens bankroto planą nemokumo (bankroto) administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal bankroto plane nustatytą tvarką, o skolininkas suinteresuotiems asmenims praneša apie tai, kad bus nutrauktos iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, tačiau jas nutraukti numatyta bankroto plane. Už teismo patvirtinto asmens bankroto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją.

Svarbu priminti, kad jei teismo bei kreditorių patvirtintas fizinio asmens bankroto planas asmens vykdomas tinkamai, po 3 metų asmens bankroto byla yra baigiama. Toks žmogus teisiškai atleidžiamas nuo likusių skolų kreditoriams mokėjimo ir toliau tęsia gyvenimą be skolų.

Norite daugiau sužinoti apie fizinio asmens bankroto planą ar kaip jį paruošti tinkamai, pasinaudokite mūsų įmonėje dirbančių bankroto teisininkų bei administratorių paslaugomis. Jie ne tik patars, kaip profesionaliai parengti fizinio asmens bankroto planą, bet ir prižiūrės Jūsų bankroto procesą nuo bankroto bylos iškėlimo iki jos užbaigimo dienos.